TIỂU SỬ TRƯƠNG THIÊN SƯ ĐẠI TIÊN

Theo sách ''THẦN TIÊN LỤC " của TQ thì Trương thiên sư tên là Trương tôn Diễn , là người Trường An,là dòng dõi danh nho Trương đạo Lăng đời Hán

Trương tôn diễn sinh vào khoảng cuối đời nhà Tống. Ban đầu ông học đạo Thánh hiền để lo về khoa cử,mong có sự nghiệp ra cứu nước giúp dân.Nhưng sau lại chán vì chế độ quá ư thối nát của triều đình,nên ông bỏ lên núi học đạo. Ông được Thái Thượng Lão Quân truyền cho chánh pháp,nên trỏ thành đạo sĩ,rồi sau thành chân nhân ,tức đã thành tiên vậy

Khi nhà Tống mất vào tay nhà Nguyên, có người còn thấy chân nhân ở Trường an,sau không thất nữa. Nguòi ta nghi rằng chân nhân đã từ trần. Nhưng khoảng cuối đời Nguyên có người lên núi Thái sơn học đạo ,lại gặp chân nhân. Chân nhân truyền cho nhiều pháp thuật.

Cũng theo "Thần tiên lục "trong giới bùa ngãi của Trung Hoa ,đứng đầu là Thái Thượng Lão Quân mà người chính truyền là Thiên Sư vậy. Ngoài các lá bùa thường, Chân nhân còn có những lá bùa có thể hô phong hoán vũ hoặc đảo hải di sơn, nhưng thấy trong số đệ tử đã có kẻ lợi dụng vào việc bất chính nên ngài đã thu lại tất cả, chỉ để lại mấy lá bùa trấn trạch,trấn yểm các nhà cửa mà thôi,

Lược sử Ngài là vậy,còn Thiên Sư là danh từ tôn xưng trong các đạo sắc phong của các triều đại sau


Tục truyền khi vua Minh Thái Tổ nổi lên đánh nhà Nguyên cũng nhờ được mấy lá buùa của Chân Nhân ban cho mà nhiều lần lẫn tránh được tên đạn
nhà vua thường đeo bên người ,sau này bình định thiên hạ xong thì không cánh mà bay. Vua nghi là đã bị Chân nhân thu hồi lại.


Vì cám ơn Chân Nhân ,nên sau khi làm lên ngôi ,nhà vua mới saiquaan sư lƯU BÁ ÔN thảo sắc phong ngài là nhị phẩm và tôn hiệu là Thiên Sư.

Danh từ "trương thiên sư " bát đầu từ đó, chưa hết nhà Vua lại cho ấn hành các lá bùa trấn trạch của Ngài để cho bá tính làm theo mà sát quỷ trừ tà
Các triều đại sau lại y theo sắc cũ, riêng đến đời Thanh thì vua gia khánh cất ngài lên nhất phẩm