Cúng dường là một trong các pháp tu tập quan trọng của Mật tông.
Trong các pháp tu khởi đầu Ngondro thì Cúng dường là 1 trong 4 bước quan trọng để thực hành và tích tập công đức.

trong các nghi thức thường có lễ, sự cúng dường cụ thể bằng Mandala, đồ hiến cúng, lửa, nước, âm thanh... hoặc cao hơn là các lễ cúng dường Chod. Nhưng các nghi thức thì không phải luôn thực hiện được vì nghi lễ đòi hỏi nhiều điều kiện. Tuy nhiên nếu thực hành đầy đủ theo nghi thức thì có nhiều lợi ích lớn lao vô cùng. Công đức của việc cúng dường trong 1 nghi lễ Mật tông là khó nghĩ bàn vì nó được sự chứng minh, hồi hướng và gia trì của chư vị Toàn giác, các đấng Bồ tát và chư Hộ Pháp. Công đức đó còn được nhân rộng qua lời nguyện của chư vị.


Tuy nhiên có thể thực hiện sự cúng dường dễ làm hơn là cúng dường mọi nơi mọi lúc bằng tâm thành của mình. Sự cúng dường đó không nên phân biệt và có sự giới hạn.

Chẳng hạn trước khi ăn uống hay thụ nhận 1 thứ gì đó nên có sự cầu mong cúng dường lên chư vị Toàn Giác và các chúng sinh khắp 10 phương và 3 thời. 10 phương thì không có sự ngăn ngại không gian, 3 thời thì không có sự ngăn ngại thời gian, Cúng dường chư Phật và các Chúng sinh tất cả thì không có sự phân chia đối tượng vì chúng sinh cũng là các vị Phật tương lai và các vị Toàn giác cũng là các chúng sinh trong quá khứ.

Với các hoạt động ngủ, nghỉ ngơi, tỉnh dậy, đi lại, nghe nhạc... đều có thể biến thành sự cúng dường.
Khi ngủ nghỉ ngồi xin hãy cầu mong các chúng sinh an ổn.
Khi tỉnh dậy cầu mong tất cả chúng sinh tỉnh thức thoát mộng vô minh.
Khi đi lại cầu mong chúng sinh tinh tấn tu hành.
Khi thua thiệt (lỗ) cầu mong chúng sinh được lợi ích hoặc không bị khổ (vì thua thiệt).
Khi được (lãi) cầu mong chúng sinh không tham đắm (cái được).

Ngoài ra các hoạt động tiêu cực cũng có thể tỉnh giác nhìn nhận và cầu mong chúng sinh không còn bị như vậy...

...Và mong được nhận rõ các pháp nhị nguyên, hữu vi như được-mất, sướng khổ, buồn-vui, vinh hạnh- tủi nhục đều không thực có, không bền vững, không thể bám chấp, đều là biểu hiện của thể tánh thanh tịnh.

Cá nhân tôi khi thực hiện thường quán được thâm nhập chữ A (dù chưa thâm nhập được). Quán chữ A (phạn tự và Tạng tự) được nhiều lợi ích liên quan và tăng trưởng các thiện hạnh hướng tới vô lượng.


Các động tác cúng dường như vậy đều thành tựu rất nhiều công đức (về mặt hữu hạn) và làm cơ sở để thâm nhập được công đức vô lượng của chư vị Toàn giác.

Vào khởi đầu 1 ngày có thể thực hành 1 thiện pháp dù nhỏ như Niệm Phật (1 số lần nhất định), trì chú, cầu nguyện, lễ lạy... không cần nhiều mà chỉ cần đều đặn hàng ngày.

Sau đó cầu xin tăng trưởng công đức bằng một số chân ngôn trong Mật Pháp như:
OM SAMBARA SAMBARA VIMANA SARA MAHA GIABA HÙM
OM SƠ MARA SƠ MARA, XƠ CARA MAHA GIABA HÙM
(7 LẦN) tăng thiện sự đã làm lên nhiều lần (tới 100.000 lần)

Nguyện cho trọn ngày đó dù con (tức là hành giả) gặp gỡ ai, hoặc ai nhìn thấy con, Con nghĩ tưởng tới ai, ai nghĩ tưởng tới con (dù tốt hay xấu) và những ai có liên hệ với con trong cuộc sống này ... đều sẽ nhận được công đức (do con hồi hướng) và tạo duyên lành với con và đạt tới sự giải thoát tối thượng trong mai sau.

Nhưng có lẽ tăng 100,000 lần chắc là không đủ, nhưng như vậy tùy tâm có thể cầu mong công đức tăng trưởng nhiều hơn và hồi hướng rộng rãi hơn (bao gồm cả các loài vậy, vi trùng.. hành giả tiếp xúc).


Cuối ngày xin hãy sám hối và tịnh hóa mọi nghiệp chướng gây tạo trong ngày hôm đó (của mình và tất cả các chúng sinh có liên quan).
Phương pháp tịnh hóa đơn giản nhất là thần chú 100 âm của đức Phật Kim cang tát đỏa. Đọc 7 lần, theo như lời nguyện của Ngài có thể tịnh hóa nghiệp trong ngày.
Cũng nên dùng thần chú Tăng đức hạnh chân ngôn ở trên mới đủ tịnh hóa tất cả.

Có thể tham khảo thêm bài "Lợi ích của sự tịnh hóa Kim cương tát đỏa Vaijasattva ở cùng box Mật tông này"Nguyện tất cả những ai đọc chủ đề này đều tăng trưởng và thành tựu công đức vô lượng. Được nhiều lợi ích. Xin hồi hướng và tri ân tới tất cả, đặc biệt cầu nguyện tới Ngài Kusum Linpa, Ngài Pháp Vương Gyalwang Drukpa XII, ngài Rinpoche Kinley Gyaltsent, Ngài Hồng Nhật và lão Tha nhân.

http://www.vanhoaphuongdong.com/foru...ead.php?t=5827